Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Wózki widłowe

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej i bezpiecznej obsługi wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • Budowa wózka,
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy,
 • Czynności operatora w czasie pracy,
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • Wiadomości z zakresu bhp,
 • Ustawa o Dozorze Technicznym,
 • Obsługa urządzeń podlegających UDT,
 • Praktyczna nauka jazdy,
 • Wymian butli w wózkach zasilanych gazem.

Szkoleni składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, które prowadzone są w oparciu o program opracowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministra Właściwego d/s Gospodarki i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, po którym wydawane są:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu - druk wg wzoru MEN
 • zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
 • certyfikat w języku angielskim

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania wózkiem widłowym.

Dodatkowo, istnieje możliwość zorganizowania kursu zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.